Ontario Estate File Indexes

Oxford Estate Files (to 1906)

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z

Oxford Estate Files (June 1906 to Nov 1922)

ABC / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N OP / Q / R / S / T / U / V / W Y Z

Oxford Estate Files (1922 to 1938)

R / T

Waterloo Estate Files (1853-1961)

BA-BD BE-BH / BI-BO BP-BR BS-BZ CA-CH CI-CO / E / HO-HZ / MA-MD / RA-RI RJ-RZ SCI-SH SI-SN T